Tax conference and workshops on agroforestry in Końskowola

Current VAT tax regulations with particular emphasis on the functioning of the electronic list of VAT taxpayers - the so-called "White list" of taxpayers, the split payment mechanism, the elimination of the obligation to submit separate tax returns in the field of VAT were the main topics of the first part of the conference, which took place on December 5, 2019, at the LODR in Końskowola. The second part of the conference focused on a completely different topic, but also an interesting one, namely agroforestry and tree cover in Poland and the possibility of supporting tree cover in the context of the Common Agricultural Policy 2021-2027. The results of research that can be applied in agricultural practice were presented, as well as innovative ideas for the use of trees in agricultural production to achieve economic, environmental, and social benefits. The research carried out under the AFINET project shows that agroforestry practices may have a beneficial effect on the environment and the yield of crops, positively affect the microclimate of the field, and limit the evaporation of water from agricultural crops. Introducing appropriate species of trees and shrubs in the field is a natural method of pest control, thus limiting the use of pesticides. Trees also increase the accumulation of carbon in the soil.

Polish

Konferencja Podatkowa i warsztaty z agroleśnictwa w Końskowoli

Aktualne przepisy z zakresu podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania elektronicznego wykazu podatników VAT  - tzw. „białej listy” podatników, mechanizmu podzielonej płatności, likwidacji obowiązku składania odrębnych deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT były głównymi tematami pierwszej części konferencji, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2019 r. w LODR w Końskowoli.Druga część konferencji dotyczyła zupełnie odmiennego tematu, ale również interesującego, a mianowicie agroleśnictwa i zadrzewień w Polsce oraz możliwości wsparcia zadrzewień w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027. Przedstawiono rezultaty badań, mogących mieć zastosowanie w praktyce rolnej, a także zaprezentowali nowatorskie pomysły na wykorzystanie zadrzewień w produkcji rolniczej dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Prowadzone w ramach projektu AFINET badania wskazują, że praktyki rolno - leśne mogą w korzystny sposób oddziaływać na środowisko i plonowanie roślin uprawnych, korzystnie oddziałują na mikroklimat pola, ograniczając parowanie wody z upraw rolnych. Wprowadzanie śródpolnych drzew i krzewów odpowiednich gatunków jest naturalną metodą zwalczania szkodników, ograniczając w ten sposób użycie pestycydów. Drzewa zwiększają również akumulację węgla w glebie.

Visit website
go back

Top

COORDINATOR
Dr. Sara Burbi - Centre for Agroecology, Water and Resilience - Coventry University, Ryton Gardens Campus, CV8 LG, UK
crossmenuarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram