Support for the creation of agro-forestry systems under the Common Agricultural Policy (CAP) in Poland

From 2023, support for the set-up and maintenance of agro-forestry systems will be granted under the Strategic Plan 2023-2027 (SP 2023-2027). This is a new type of support, not previously implemented in Poland, under the CAP. Arable land and permanent grassland outside protected areas on which an agroforestry system will be established will be eligible for support. At least 3 different species of trees or shrubs are required. Trees must be planted in row on arable land, while other planting structures are allowed on pasture. It is necessary to plant between 150 and 250 trees or shrubs per ha. Trees or shrubs in the agroforestry system must be protected from damage. The amount of support varies depending on the agrotechnology adopted and ranges from €681/ha - favourable establishment conditions, minimum protection of plantings, to €1168/ha - unfavourable establishment conditions, maximum protection of plantings. In addition, the farmer will receive €63/ha every year for five years for the maintenance of the agroforestry system. Trees can already be planted this spring, while applications for support can be submitted from 1 June to 31 July.

Polish

Wsparcie na zakładanie systemów rolno-leśnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w Polsce

Od 2023 r w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027 (PS 2023-2027) przyznawane będzie wsparcie na zakładanie i utrzymanie systemów rolno-leśnych. Jest to nowy rodzaj wsparcia, niewdrażany dotychczas w Polsce, w ramach WPR. Do wsparcia będą kwalifikowały się grunty orne i trwałe łąki poza obszarami chronionymi na których zostanie utworzony system rolno-leśny. Wymagane są co najmniej 3 różne gatunki drzew lub krzewów. Drzewa musza być sadzone w formie rzędowej na gruntach ornych natomiast na pastwisku są dopuszczane inne struktury sadzenia. Konieczne jest posadzenie od 150 do 250 szt. drzew lub krzewów na 1 ha. Drzewa lub krzewy w systemie rolno-leśnym muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana w zależności od przyjętej agrotechniki i wynosi od 3240 zł/ha - korzystne warunki zakładania, minimalna ochrona sadzonek, do 5561 zł/ha - niekorzystane warunki zakładania, maksymalna ochrona sadzonek. Dodatkowo rolnik otrzyma co rok 300 zł/ha przez pięć lat na utrzymanie pielęgnację systemu rolno leśnego. Drzewa można sadzić już wiosną tego roku, natomiast wnioski o wsparcie można składać od 1 czerwca do 31 lipca.
Visit website
go back

Top

COORDINATOR
Dr. Ulrich Schmutz
Centre for Agroecology, Water and Resilience, Coventry University, Ryton Gardens Campus, CV8 3LG, UK
crossmenuarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram