Soil regeneration through sylvopastoralism

Grzegorz Ciechomski practices regenerative agriculture at La Fuente Farm. The goal is to restore the natural fertility of the soil that has been lost through conventional farming. He farms in very difficult environmental conditions. The soils are low in nutrients and have poor water retention. Precipitation in this region of Poland is very low. However, through years of practice he has managed to develop ingenious methods of dealing with the difficulties. He maintains a large collection of fruit trees in an orchard where he grazes sheep and poultry. The various animal and plant species have their own well-defined functions and complement each other to create a well-functioning ecosystem. Despite the poor soils, the plants are well nourished and the animals are kept in decent conditions. This assures high-quality food products that contribute to the farm's considerable self-sufficiency.

Polish

Regeneracja gleby poprzez sylwopastoralizm

Pan Grzegorz Ciechomski praktykuje rolnictwo regeneratywne w Gospodarstwie La Fuente. Celem Grzegorza jest przywrócenie naturalnej żyzności gleby która została utracona przez konwencjonalne rolnictwo. Gospodaruje on w bardzo trudnych warunkach środowiskowych. Gleby są ubogie w składniki pokarmowe i słabo retencjonują wodę. Opady w tym regionie Polski są bardzo niskie. Jednakże, poprzez lata praktyki udało mu się wypracować pomysłowe metody radzenia sobie z trudnościami. Utrzymuje on dużą kolekcję drzew owocowych w sadzie w którym prowadzi wypas owiec i drobiu. Różne gatunki zwierząt i roślin mają swoje ściśle określone funkcje i wzajemnie się uzupełniają tworząc dobrze funkcjonujący ekosystem. Pomimo słabych gleb, rośliny są dobrze odżywione a zwierzęta są utrzymywane w godnych warunkach. Dzięki temu uzyskiwane są produkty żywnościowe wysokiej jakości które przyczyniają się do znacznej samowystarczalności farmy.
Visit website
go back

Top

COORDINATOR
Dr. Ulrich Schmutz
Centre for Agroecology, Water and Resilience, Coventry University, Ryton Gardens Campus, CV8 3LG, UK
crossmenuarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram