FoodForward

FoodForward is a partnership between farmers and researchers. The focus is on food forests as an inspiring and innovative business model that can generate a wide range of ecosystem services within an agricultural context.

 

Food forest systems are currently a niche in Flanders and are innovative because they stand at a unique crossroads between agriculture and nature. By combining this sustainable form of agriculture (perennial plant combinations, minimal input and soil tillage, closed nutrient cycles, etc.) with an innovative economic form (short chain, digital market place, direct cooperation), we want to inspire the entire agricultural sector. By working together with pioneers, we try to lift food forests beyond the niche and hype and make them known as a sustainable and resilient alternative business model that, besides food production of conventional and for Flanders innovative food, also offers numerous other ecosystem services (recreation, biodiversity, carbon storage, water retention, cooling ...).

 

Our network starts from a number of challenges and current needs. Specifically, we are planning (1) a market study into an interactive online platform where market opportunities, supply and demand can come together. We are taking into account the exchange of end products but also services, processing options, raw materials, planting material and knowledge; (2) an economic analysis, by quantifying and sharing insights in the field of logistics, labour, costs and benefits; (3) to further map and address bottlenecks and ambiguities in the field of legislation and regulations on food forests together with the actors involved; (4) to develop a practical manual/roadmap and provide professional guidance to practitioners in drawing up concrete plans for setting up and managing a food forest system (min. 3 during the project period); (5) to use the principles of food forests as a source of inspiration for diversification for a wider group of farmers, through farm visits and communication.

Dutch

FoodForward

De Operationele Groep FoodForward is een partnerschap tussen landbouwers, onderzoekers en andere facilitators. De focus ligt op voedselbossen als inspirerend en innovatief verdienmodel dat een breed gamma aan ecosysteemdiensten binnen een landbouwcontext kan genereren.   Voedselbossystemen zijn momenteel een niche in Vlaanderen en zijn innovatief doordat ze op een uniek snijvlak staan tussen landbouw en natuur. Door deze duurzame landbouwvorm (meerjarige plantencombinaties, minimale input & bodembewerking, gesloten kringlopen,…) te combineren met innovatieve economische vorm (korteketen, digitale marktplaats, directe samenwerking tussen schakels) willen we inspirerend werken voor de gehele landbouwsector. Door de samenwerking met pioniers pogen we voedselbossen voorbij de niche en hype te verheven en als duurzaam en veerkrachtig alternatief verdienmodel kenbaar te maken dat naast voedselproductie van gangbare en voor Vlaanderen vernieuwende voedingsmiddelen tal van andere ecosysteemdiensten biedt (beleving, biodiversiteit, koolstofopslag, waterretentie, afkoeling…).   Ons netwerk vertrekt vanuit een aantal uitdagingen en actuele noden. Concreet plannen we (1) een marktonderzoek naar een interactief online platform waar marktopportuniteiten, vraag en aanbod samen komen. We spreken over uitwisseling van eindproducten maar evenzeer diensten, verwerkingsmogelijkheden, grondstoffen, plantgoed en kennis; (2) een economische analyse, via het kwantificeren en delen van inzichten op vlak van logistiek, arbeid, kosten en baten; (3) knelpunten en onduidelijkheden op vlak van wet- en regelgeving inzake voedselbossen verder in kaart te brengen én aan te pakken samen met de betrokken actoren; (4) een praktisch draaiboek te ontwikkelen en toepassers professioneel bij te staan bij de opmaak van concrete plannen voor de aanleg en het beheer van een voedselbossysteem (min. 3 tijdens de projectperiode); (5) principes van voedselbossen te gebruiken als inspiratiebron op vlak van diversifiëring voor een ruimere groep landbouwers, via bedrijfsbezoeken en communicatie.
Visit website
go back

Top

COORDINATOR
Dr. Sara Burbi - Centre for Agroecology, Water and Resilience - Coventry University, Ryton Gardens Campus, CV8 LG, UK
crossmenuarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram