Agroforestry - Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

A graduate of agroforestry is prepared to undertake activities in the field of agricultural production, forest management, management of agricultural land covered by secondary succession, cultivation of crops on low valuation soils, planning, making, and maintaining plantings on agricultural, post-agricultural, and forest land, obtaining biomass for energy purposes. , the nursery of woody plants, integrated management of agricultural and forestry production, as well as obtaining additional sources of income from non-agricultural activities. He also has knowledge about innovative solutions in technological processes, mechanization of works, and logistics as well as the basics of management, administration, marketing, and economics in the field of agriculture and forestry, agritourism, and the functioning of local government units. A graduate of agroforestry studies is a specialist combining knowledge and skills in the field of agriculture, forestry, environmental protection, economics, and management, necessary to work in companies operating in the field of agricultural and forestry production, state and local administration bodies, and organizations related to the protection and shaping of the environment, consultancy in the field of innovation in the agroforestry sector, scientific and research institutions, as well as running your own business.

Polish

Agroleśnictwo - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent kierunku agroleśnictwo jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie produkcji rolniczej, gospodarki leśnej, zagospodarowania użytków rolnych objętych sukcesją wtórną, prowadzenia upraw na glebach o niskiej bonitacji, planowania, wykonywania i pielęgnacji nasadzeń na gruntach rolnych, porolnych i leśnych, pozyskiwania biomasy na cele energetyczne, szkółkarstwa roślin drzewiastych, integrowanego zarządzania produkcją rolniczą i leśną, a także pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu z działalności pozarolniczej. Ma także wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań w procesach technologicznych, mechanizacji prac i logistyce oraz podstaw zarządzania, administracji, marketingu i ekonomiki w zakresie gospodarki rolnej i leśnej, agroturystyki i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Absolwent studiów kierunku agroleśnictwo jest specjalistą łączącym wiedzę i umiejętności z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, ekonomii i zarządzania, niezbędną do pracy w firmach funkcjonujących w sferze produkcji rolniczej i leśnej, organach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach powiązanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, doradztwem w zakresie innowacji w sektorze agroleśnym, placówkach naukowo-badawczych, jak też prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Visit website
go back

Top

COORDINATOR
Dr. Sara Burbi - Centre for Agroecology, Water and Resilience - Coventry University, Ryton Gardens Campus, CV8 LG, UK
crossmenuarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram