Tree cover in rural areas - good practices and recommendations

Individual trees and mid-field treestands are indispensable to us in the rural landscape. According to various studies, while maintaining a microclimate favorable to agriculture, tree cover increases the yield of arable crops by 10-20% and more. They inhibit the force of the wind drying the soil and blowing its particles away. They stimulate precipitation and cool the air. They provide shelter to insects pollinating crops and birds that feed on insects that feed on crops, they are a good thing for bees. They reduce the runoff of nutrients from the fields and are the basis for activities within agroforestry. By co-creating the traditional Polish landscape, they strengthen the tourist attractiveness of the regions, thus favoring the increase and diversification of the income of the rural population.
Meanwhile, we are witnessing a dramatic loss of trees in the Polish countryside. Can we reverse this process? Urgent solutions are needed. Increasingly serious effects of climate change (droughts, torrential rains, dust storms) require the strengthening of the stability of agricultural landscapes. Tree stands are the basis for the good functioning of the landscape, especially in areas with intensive agriculture.

Polish

Zadrzewienia na obszarach wiejskich – dobre praktyki i rekomendacje

Zadrzewienia i śródpolne lasy są nam niezbędne w krajobrazie wiejskim. Według różnych badań, utrzymując sprzyjający rolnictwu mikroklimat, zadrzewienia podwyższają plony roślin uprawnych o 10-20% i więcej. Hamują siłę wiatru wysuszającego glebę i wywiewającego jej cząstki. Stymulują opady i chłodzą powietrze. Zapewniają schronienie owadom zapylającym rośliny uprawne i ptakom żywiącym się owadami żerującymi na uprawach, są pożytkiem dla pszczół. Ograniczają spływ biogenów z pól i są podstawą do działań w ramach agroleśnictwa. Współtworząc tradycyjny polski krajobraz, wzmacniają atrakcyjność turystyczną regionów, sprzyjając w ten sposób zwiększaniu oraz dywersyfikacji dochodów ludności wiejskiej.

Tymczasem na polskiej wsi obserwujemy dramatyczny ubytek zadrzewień. Czy możemy odwrócić ten proces? Potrzeba pilnych rozwiązań. Coraz poważniejsze skutki zmiany klimatu (susze, nawalne deszcze, burze pyłowe) wymagają wzmocnienia stabilności krajobrazów rolniczych. Zadrzewienia są podstawą dla dobrego funkcjonowania krajobrazu, zwłaszcza na obszarach z intensywnym rolnictwem.

Visit website
go back

Top

COORDINATOR
Dr. Sara Burbi - Centre for Agroecology, Water and Resilience - Coventry University, Ryton Gardens Campus, CV8 LG, UK
crossmenuarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram