Agroforestry - University of Rzeszów

 Agroforestry is a new field of study that responds to the European Union market demand for specialists in the field of innovative solutions in agriculture and forestry, necessary in the era of the observed climate changes. Agroforestry is a sustainable way of using land, which uses the knowledge of agriculture and forestry in order to optimize the economic and ecological effects of food production with the simultaneous production of wood biomass. The main production advantages of agroforestry systems are related to the better use of resources on a spatial and temporal scale, which at the same time can increase environmental benefits by reducing nutrient losses from agricultural land, increasing carbon sequestration, and increasing biodiversity.

Polish

Agroleśnictwo - Uniwersytet Rzeszowski

Agroleśnictwo to nowy kierunek studiów będący odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku Unii Europejskiej na specjalistów z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i leśnictwie, niezbędnych w dobie obserwowanych zmian klimatu. Agroleśnictwo to zrównoważony sposób użytkowania ziemi, w którym wykorzystywana jest wiedza z zakresu rolnictwa i leśnictwa, w celu zoptymalizowania efektów ekonomicznych i ekologicznych produkcji żywności przy równoczesnej produkcji biomasy drzewnej. Główne zalety produkcyjne systemów agroleśnych są związane z lepszym wykorzystaniem zasobów w skali przestrzennej i czasowej, co jednocześnie może zwiększyć korzyści środowiskowe poprzez zmniejszenie strat składników pokarmowych z gruntów rolnych, zwiększenie sekwestracji węgla oraz zwiększenie różnorodności biologicznej.

Visit website
go back

Top

COORDINATOR
Dr. Sara Burbi - Centre for Agroecology, Water and Resilience - Coventry University, Ryton Gardens Campus, CV8 LG, UK
crossmenuarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram